Ghi chú:combo bao gồm 3 skill

Skill 1: Là skill bắt buộc đầu tiên cần có để tạo ra combo

Skill 2,3: là skill tiếp theo cần skill thứ 2 và 3 là cái cuối để tạo ra combo

1. Class DK

skill 1 : tuyệt chiêu của vũ khí

skill 2-3 : các skill con lại

2.Class DW

skill 1 :quả cầu năng lượng hoặc cột lửa

skill 2 3 : các skill con lại ( thông thường sẽ là mưa độc tố va mưa băng tuyết )

3.Class DL

skill 1:hỏa xích long

skill 2-3:lửa địa ngục,hôn loạn (không dùng ngựa) ,nếu dùng ngựa thì thay băng skill dậm đất

4.Class EFL

skill 1 :liên hoàn tiễn

skill 2-3: xuyên tâm tiễn,mũi tên băng

5.Class MG

skill 1 : chém lửa

skill 2 -3 : bão điện,hỏa diệm ( hoặc các skill khác )

Nhóm hỗ trợ
Chat ngay